Informacja o stosowanych cenach od dnia 01.03.2023 r. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 r., poz. 295)

Spółka PCC Rokita SA na podstawie zapisów art. 3a ust.4 ustawy zbadała na dzień 01.03.2023r. przypadek najniższej ceny. Ceny kształtują się następująco:

– dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 122,98 zł/GJ

– dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 122,32 zł/GJ,

– dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 112,04 zł/GJ.

W związku z powyższym dla odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.03.2023r. będą stosowane ceny i stawki wg cen i stawek dotychczasowych zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 14 grudnia 2022 r. nr OWR.4210.94.2022.9256.XIX.DB.