Wróć do poprzedniej strony

Zasady bezpieczeństwa

Działania na rzecz bezpieczeństwa

Wdrożenie Programu Optima

Optima to program realizowany w Spółkach Grupy PCC w Brzegu Dolnym, w tym w PCC Rokita. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminowanie strat i marnotrawstwa, a także ciągła poprawa wprowadzonych rozwiązań. Naszym celem w zakresie realizacji programu jest optymalizacja procesów związanych poszczególnymi płaszczyznami działalności Spółki, zmniejszenie awaryjności, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.

W ramach programu „Optima” zostały wdrożone niezbędne narządzia ciągłego doskonalenia – programy „Ład i porządek”, oraz „Mój Pomysł na…”. Celem programu „Ład i porządek” jest stworzenie dobrze zorganizowanego, uporządkowanego i bezpiecznego miejsca pracy. Natomiast „Mój pomysł na…” to inicjatywa pracowników Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym, której celem jest zmiana środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny.

Wydanie poradnika dla wykonawców usług i pracowników Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym „ABC Dobrego Wykonawcy”

Opracowanie ma wspierać regulacje wewnętrzne w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odnosi się do działań podwykonawców, którzy wykonują prace na terenie spółek Grupy PCC. Ma on również na podnosić świadomość pracowników spółek zewnętrznych w obszarze obowiązujących wymagań dotyczących bhp, ochrony środowiska oraz zasad etycznego postępowania.

Wprowadzenie Programu Bezpieczna Kartka, mającego na celu budowanie właściwych postaw i zachowań wśród pracowników

Program „BEZPIECZNA KARTKA” ma na celu budowanie właściwych postaw i zachowań wśród Pracowników w odniesieniu do wykonywanych zadań i obowiązków, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i rozwijania kultury BHP we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Wdrożenie Programu Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa

Monitorowanie stanu BHP jest ciągłym procesem obserwacji, zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych danych oraz informacji na temat bezpieczeństwa pracy w organizacji. Program Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa definiuje wymagania dotyczące procesu monitorowania zarządzania systemu BHP.

Uczestniczenie i wspieranie inicjatyw, mających na celu promowanie właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Ratownicy z Zakładowej Służby Ratowniczej regularnie odwiedzają lokalne szkoły, aby dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z prawidłowym podstępowaniem z osobą poszkodowaną, nieprzytomną, ale też poznać schematy postępowania z osobą bez oznak życia.

Rokrocznie organizowana jesienna akcja „Bądź widoczny na drodze”, propagująca elementy odblaskowe wśród rowerzystów i pieszych

Uczestniczenie i wspieranie inicjatyw, mających na celu propagowanie bezpieczeństwa z zakresu inżynierii chemicznej

Promowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w PCC Rokita

Zasada Działanie
Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dbamy o nie w każdym miejscu i czasie, bez względu na to jakie zadania realizujemy. Nigdy nie przystępujemy do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia. Jeśli czegoś nie wiemy lub nie jesteśmy pewni, przerywamy pracę i zgłaszamy się z prośbą o pomoc do przełożonego lub do odpowiednich służb bhp.
Zawsze używamy odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  Wiemy jaką odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej stosować w określonym miejscu i czasie. Używamy ich zgodnie z przeznaczeniem i zawsze wtedy, kiedy jest to konieczne
Jesteśmy zawsze przygotowani na nagłe zdarzenia i nieprzewidziane sytuacje. Natychmiast zgłaszamy przełożonemu wszystkie wypadki, niepokojące sygnały i wszelkie nieprawidłowości, które mogą skutkować powstaniem zagrożenia lub wypadkiem. 
Stosujemy osłony i zabezpieczenia maszyn. Dbamy o ich stan techniczny i dokonujemy regularnych przeglądów. Podczas pracy maszyn i urządzeń nie wyłączamy i nie demontuje żadnych części, osłon, elementów. Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne przeprowadzamy na wyłączonych i odpowiednio zabezpieczonych maszynach i urządzeniach.
Prace na wysokości wykonujemy z należytą uwagą i w sposób bezpieczny. Stosujemy wymagane zabezpieczenia i dbamy o ich stan techniczny.  Podczas pracy na wysokości stosujemy odpowiednie środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. W przypadku braku zabezpieczeń nie podejmujemy pracy na wysokości i zgłaszamy ten fakt przełożonemu.
Poznajemy i analizujemy ryzyka zawodowe i procesowe. Stosujemy się do instrukcji i wytycznych naszych przełożonych. Jesteśmy świadomi ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Stosujemy się do wszystkich wytycznych zawartych w instrukcjach i dokumentacji techniczno-ruchowej.
Zawsze pracujemy bezpiecznie, a szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa w przestrzeniach zamkniętych. Pracę w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych wykonujemy tylko po odbyciu odpowiednich szkoleń i uzyskaniu pisemnych zezwoleń.
Zabezpieczamy się przed niebezpiecznymi źródłami energii. Dbamy o odpowiednie ich zabezpieczenia.  Przed rozpoczęciem prac na nieczynnych maszynach, urządzeniach, instalacjach, zawsze zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia źródeł energii. Dotyczy to m.in. obowiązkowego użycia blokad bezpieczeństwa oraz stosowania procedur odłączania napięcia podczas prac elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych, chemicznych lub cieplnych.
Utrzymujemy swoje stanowiska pracy w czystości i porządku. Dbamy o czystość i porządek zarówno na własnych stanowiskach pracy jak i w całej organizacji. Nie zastawiamy dróg komunikacyjnych i bram wjazdowych. Materiały i towary składujemy w sposób bezpieczny i stabilny. Segregujemy odpady i jeżeli to możliwe wrzucamy je do specjalnie przeznaczonych pojemników.

Opracowano wskaźniki wypadkowości

W 2016 roku PCC Rokita SA osiągnęła współczynnik TRR na poziomie 11,77. Ponadto nie odnotowano wypadków śmiertelnych.