POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Brzeg Dolny, 12.12.2017r.

PCC Rokita SA
w związku z realizacją projektu pt.: „Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.4 „Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia”, poddziałania 1.4.1 „Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym”.

ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:

„Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z funduszy Unii Europejskiej i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania po zarejestrowaniu się na
Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl

 Oczekiwany termin i miejsce wykonania zamówienia: nie dłuższy niż do dnia 31.12.2018r., Brzeg Dolny ul.Sienkiewcza 4

Termin składania ofert: 15.01.2018r. do godz. 13.00, oferty mogą być składane tylko poprzez Platformę Zakupową.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy podbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji. W Specyfikacji oraz jej załącznikach określone zostały m.in.:

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • sposób obliczenia ceny,
  • termin i miejsce wykonania zamówienia,
  • kryteria oceny ofert,
  • miejsce, sposób i termin składania ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 794 3609 w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze.