POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie na budowę nowej Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) w PCC Rokita SA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

„Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)”

na podstawie umowy nr: POIS.07.01.00-00-0005/18-00
zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Całkowita wartość projektu:                  52 227 911,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)  16 235 114,01 PLN

Celem projektu jest budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej G-72. Stacja będzie wyposażona w urządzenia do zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA wykorzystujące telemetrię, telesygnalizację i telesterowanie wraz z infrastrukturą transmisyjną oraz powiązanie z oprogramowaniem SCADA operatorów OSD i OSP. Ponadto, przewidziano wymianę linii napowietrznych na linie kablowe między stacjami G-72 i F-3, G-72 i H-19 oraz G-72 i H-31 (obecnie H-28a) oraz modernizację stacji F-3.

Cel główny projektu: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej PCC Rokita S.A. z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej i wdrożenie systemu Smart Grid – uniknięcie możliwych do wystąpienia przerw w dostawach energii ze względu na obecne stosowanie przestarzałych rozwiązań, automatyzacja i cyfryzacja infrastruktury sieciowej Wnioskodawcy celem poprawy jakości świadczonych usług oraz obniżenie kosztów eksploatacji stacji i sieci energetycznej w zakresie m.in. napraw remontowych i awaryjnych.

Planowane efekty projektu to:
– wdrożenie w PCC Rokita SA technologii inteligentnych sieci „smart grid” w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego,
– zakup lub modernizacja pozostałych elementów sieci inteligentnej, jak: linie, rozdzielnie, transformatory, elementy automatyki i zabezpieczenia, systemy pomiarowe, system komunikacji i linie elektroenergetyczne, które przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

Projekt realizowany będzie w okresie: IV kw 2018 r. – II kw 2023 r.

Jednocześnie PCC Rokita S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/