POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Dotacja dla działu badawczego Kompleksu Rokopole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
NOWA DOTACJA DLA DZIAŁU BADAWCZEGO KOMPLEKSU ROKOPOLE
 
W dniu 29 stycznia 2014 roku firma PCC Rokita SA podpisała umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu pt „Modernizacja Działu B+R firmy PCC Rokita S.A. celem opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania polioli”. Podpisana umowa przewiduje, że w 2014 roku PCC Rokita SA przeznaczy kwotę 1 030 000 PLN na zakup nowoczesnych urządzeń technologiczno-badawczych w Dziale Badań i Rozwoju Kompleksu Rokopole.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania nr 1.1.C  „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo – rozwojowej”.
Umowa nr                                                         UDA-RDPS.01.01.00-02-276/12-00
Całkowita wartość Projektu                                                          1 266 900,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych                                              1 030 000,00 PLN
Wysokość dotacji                                                                            412 000,00 PLN,
Termin realizacji                                                          01.02.2014 r. – 31.12.2014 r.
W ramach Projektu przewiduje się zakup szeregu nowoczesnych urządzeń, w tym:
°         chromatografu żelowego (GPC) umożliwiającego szczegółową analizę rozkładu mas cząsteczkowych produkowanych polioli,
°         analizatora do badania rozkładu wielkości części stałych służącego do analizy tego parametru dla polioli zawierających zawiesiny cząstek stałych (np. typu MS, FS i iPol),
°         maszyny zmęczeniowej do badania zmiany właściwości pianek elastycznych podczas wielokrotnych odkształceń (np. po 80.000 cykli),
°         reaktora laboratoryjnego szklanego do otrzymywania polioli,
°         stacji mieszającej on-line do wytwarzania innowacyjnych produktów.
Wymienione urządzenia umożliwią opracowanie nowych, innowacyjnych polioli, poszerzą naszą wiedzę o obecnie produkowanych poliolach, zwiększą możliwości badawcze Działu Rozwoju przyspieszając prace badawcze oraz umożliwiając prace, których realizacja nie była do tej pory możliwa.
Przygotowali: M. Kacperski
P. Polityło
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska