POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Dotacja na audyt oraz pożyczka na inwestycję – Instalacja elektrolizy

Efektywne wykorzystanie energii – Część I (EWE I)

W dniu 04.11.2011 roku PCC Rokita SA zawarła umowę dotacji na przeprowadzenie audytu energetycznego dla instalacji elektrolizy. Usługa audytu została przeprowadzona, otrzymano raport podsumowujący tą analizę. Jako podstawowe wskazanie w obszarze energetycznym uzyskano rekomendację do realizacji inwestycji do pełnej konwersji technologii produkcji na membranową.

Udzielona dotacja: 48 300,00 zł (70% wartości wydatków kwalifikowanych)

Termin realizacji audytu: 06-10.2011 r.

Efektywne wykorzystanie energii – Część II (EWE II)

Kolejnym krokiem wykonanym w ramach tego projektu było wystąpienie o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej na realizację inwestycji polegającej na konwersji technologii do membranowej. Spółka wystąpiła z takim wnioskiem, uzyskała pozytywną ocenę projektu, a następnie przystąpiono do negocjacji warunków umowy. Zarząd PCC Rokita SA w dniu 04.07.2012 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o pożyczkę preferencyjną przeznaczoną na realizację inwestycji pt.:

„Instalacja elektrolizy membranowej”

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elektrolizy membranowej mająca na celu zmodernizowanie technologii wytwarzania chloru i wprowadzenie nowoczesnych energooszędnych technologii (tzw. pełna konwersja technologiczna). Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia zużycia energii końcowej i pierwotnej.

Całkowity koszt inwestycji w ramach zawartej umowy wynosi 142 174 823 zł, w tym:

– koszty kwalifikowane: 135 914 223 zł

Wartość pożyczki wynosi 24 100 000 zł.

Umowa pożyczki obowiązuje od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.03.2017 r.

Umowa nr 505/2012/Wn1/OA-EW-KU/P z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie w formie pożyczki
w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności
energetycznej przedsiębiorstw.

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej