POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zarząd PCC Rokita S.A. w dniu 19 listopada 2010 r. podpisał umowę dofinansowania realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa Nr UDA-POIG.01.04.00-02-071/09-00 UDA-POIG.04.01.00-02-071/09-00

Projekt składa się z dwóch etapów:

  • faza badawczo-rozwojowa
  • faza wdrożeniowa

W ramach pierwszego etapu prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowej grupy produktów oraz technologii ich otrzymywania. Następnie (w drugim etapie) wyniki fazy badawczo-rozwojowej zostaną wdrożone do praktyki gospodarczej – zostanie wybudowana nowa wytwórnia fosforopochodnych.

Wartość kosztów kwalifikowanych:  34,1 mln zł
Dofinansowanie:  13,6 mln zł
Termin realizacji:  styczeń 2010 r. – styczeń 2014 r.