POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Podczyszczalnia ścieków

W dniu 19 kwietnia 2010 r. Firma PCC Rokita SA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację Projektu:

Budowa podczszczalni ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, umowa nr POIS.04.04.00-00-007/09-00
Projekt polega na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych (z wytwórni środków ochrony roślin oraz składowiska odpadów). Dzięki realizacji inwestycji ładunek ścieku odprowadzonego do oczyszczalni ulegać będzie redukcji, a w szczególności następujące parametry:

  • ChZT – 85%
  • chloro fenole – 50%

Ścieki z podczyszczalni trafiać będą kanalizacją przemysłową na Centralną Oczyszczalnię Ścieków PCC Rokita SA.

Wartość Projektu: 13 850 000,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 13 803 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 4 140 900,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktur a i Środowisko.