POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Skierowanie zanieczyszczonego potoku Lutynia na oczyszczalnię ścieków metodą grawitacyjną

 

18 listopada 2006 roku zawarto pomiędzy PCC Rokita SA a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu:

Skierowanie zanieczyszczonego potoku Lutynia na oczyszczalnię ścieków metodą grawitacyjną

Projekt został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie 2.4.1 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Celem projektu było wsparcie PCC Rokita w zakresie dostosowania firmy do wymogów ochrony środowiska i uzyskanie wymiernych efektów ekologicznych w postaci wyeliminowania negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na wody potoku Lutynia i zmniejszenia poziomu jego zanieczyszczenia.

Cel ten został osiągnięty poprzez wybudowanie kanału, za pomocą którego wody potoku Lutynia zostały skierowane na Zakładową Oczyszczalnię Ścieków.  Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa Beneficjenta: PCC Rokita SA
Koszty kwalifikowane: 687 tys. zł
Wartość dofinansowania: 343,5 tys. zł
Okres realizacji: maj 2006 – styczeń 2007

 

UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego