Informacje wstępne

Rozporządzenie REACH – dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację (Registration) i ocenę (Evaluation) oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń (Authorization) i ograniczenia handlu niektórych chemikaliów (Chemicals).

Rozporządzenie REACH już obowiązuje. Ocenia się, że jest ono jednym z największych i najbardziej skomplikowanych aktów prawnych kiedykolwiek wdrożonych w Europie. Spowodowało ono nie tylko ogromne zmiany w Polskim przemyśle chemicznym, ale również w działalności innych użytkowników chemikaliów i nakłania ich do podjęcia odpowiednich działań.

Pakiet REACH ma za zadanie poszerzyć naszą wiedzę na temat stosowanych substancji chemicznych, wymusić na producentach aby udowodnili, że substancja chemiczna może być bezpiecznie stosowana a nawet zakazać stosowania najbardziej niebezpiecznych chemikaliów.

Główne założenia Rozporządzenia REACH:

– Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

– Utrzymanie i rozwój konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego

– Ochrona przed fragmentaryzacją rynku wewnętrznego

– Zwiększona przejrzystość

– Integracja z wysiłkami międzynarodowymi

– Zakaz testów na zwierzętach

– Zgodność z obowiązkami UE wynikającymi z członkostwa w WTO

Terminy rejestracji

Po wejściu rozporządzenia każda substancja, wprowadzona do obrotu na terenie Wspólnoty w ilości co najmniej 1 tony, musi być zarejestrowana przez producenta lub importera w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). Termin rejestracji i rodzaje wymaganej dokumentacji rejestracyjnej zależą od rocznej wielkości obrotu. Odmowa lub brak rejestracji  oznacza, że substancja  nie może być obecna na rynku wspólnotowym. Sprawny proces rejestracji substancji „wprowadzonych” ma zapewnić harmonogram, zgodnie z którym rejestracje substancji rozłożono na 11 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia REACH. Terminy rejestracji substancji chemicznej są ściśle określone, zgodne z kalendarzem REACH.