BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej działalności. Wykwalifikowana kadra, zastosowane technologie i rozwiązania minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożenia a stałe monitorowanie terenu zakładu, procesów produkcyjnych, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wpływa na zapewnienie w jak największym stopniu bezpieczeństwa pracownikom jak i okolicznym mieszkańcom.

BHP

Szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni oraz kontraktorzy wykonujący pracę na terenie PCC Rokita SA. Szkolenia zapewniają zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie zakładu PCC Rokita SA.

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo Procesowe i Pożarowe

W PCC Rokita SA stosowane i wytwarzane są niebezpieczne substancje chemiczne, w tym m.in.: chlor, tlen, propylen, tlenki etylenu i propylenu czy wodór. Substancje te mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia oraz zagrożenia pożarowe

Zobacz więcej

Transport MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Większość wykorzystywanych i wytwarzanych produktów, ze względu na stwarzane zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska są towarami niebezpiecznymi.

Zobacz więcej

Kontakt

W przypadku zagrożenia lub w razie niebezpieczeństwa skontaktuj się z dyspozytorem zakładu PCC Rokita lub z Biurem Bezpieczeństwa i Prewencji.

Zobacz więcej

Safety first

PCC Rokita od wielu lat uczestniczy w kampanii mającej na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy. Jednym z elementów kampanii są rozmieszczone na terenie zakładu tablice informacyjne „STREFA STOSOWANIA OCHRON INDYWIDUALNYCH”. Zostały one zainstalowane w miejscach wyznaczających obszar, gdzie należy szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, poprzez stosowanie ochrony głowy i oczu, ochronnej odzieży i obuwia oraz posiadanie maski przeciwgazowej.

2200

Przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych w 2021 roku

833

Przeszkolonych nowych pracowników i pracowników zatrudnionych

199

Ratowników Chemicznych

Zakładowa Służba Ratownicza

Emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występują niebezpieczne substancje prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia. W takich przypadkach liczy się każda sekunda. Z tego też powodu mając na względzie bezpieczeństwo w zakładzie, w ramach PCC Rokita SA działa zawodowa jednostka ochrony przeciwpożarowej – Zakładowa Służba Ratownicza. Jest ona profesjonalną i wyspecjalizowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, posiadająca nowoczesne i dobrze wyposażone samochody gaśnicze oraz sprzęt techniczny. Ponadto, w zakładzie funkcjonuje punkt medyczny, gdzie całodobowo jest udzielana pomoc ambulatoryjna.

Dyspozytorzy zakładu

O nieustanne bezpieczeństwo na terenie zakładu PCC Rokita SA troszczy się wiele osób. Całodobową opiekę zapewnia Dyspozytor Zakładu, który sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością produkcyjną na terenie przedsiębiorstwa oraz koordynuje prowadzenie akcji ratowniczej w razie wystąpienia awarii, a w przypadkach koniecznych ogłoszenie alarmu oraz uruchomienie procedury ewakuacyjnej.

Numer kontaktowy do Dyspozytora Zakładu: 71 794 2555

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowisko oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, PCC Rokita SA aktywnie uczestniczy w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), powołanego w ramach tej organizacji. Jest to system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w przypadku wystąpienia awarii / wypadku podczas transportu materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju.