Wróć do poprzedniej strony

Informacje ekologiczne

Działania prośrodowiskowe

System zarządzania energią ISO 50001:2012

W 2017 r. w PCC Rokita został wdrożony system zarzadzania energią. Wdrożenie normy ISO 50001 ma na celu zarówno osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci obniżenia kosztów energii, poprawę konkurencyjności firmy, jak i kształtowanie świadomości w zakresie efektywności energetycznej. Spółka została zobowiązana do poddawania się regularnym corocznym certyfikacjom. Spełnia również wymagania ustawy o efektywności energetycznej. PCC Rokita przyjęła również politykę energetyczną, której założeniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych, redukcja emisji CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, pochodzących z energetycznego spalania paliw.

Elektrociepłownia

PCC Rokita zainwestowała w poprawę jakości powietrza 15 mln zł. W 2016 i 2017 roku PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni najnowszej generacji elektrofiltry zmniejszające stężenie emitowanych pyłów. Pomimo, że obniżone unijne normy, zgodnie z uczestnictwem firmy w Przejściowym Planie Krajowym, obowiązywać będą dopiero w 2020 r., Spółka już teraz zmniejszyła stężenie z 50 na 20 miligramów na metr sześcienny. Obecna norma jest znacznie wyższa i wynosi odpowiednio 100 mg/uNm3 dla kotłów pyłowych i 50 mg/uNm3 dla kotłów rusztowych. PCC Rokita dokonała wymiany odpylaczy kotłów rusztowych oraz zbudowała instalację redukcji tlenków azotu, dzięki temu spełnia zaostrzone wymogi środowiskowe, wynikające z unijnej dyrektywy IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Oczyszczalnia ścieków

Ponad 5 mln zł PCC Rokita wydała na inwestycje związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Jest to jedyna oczyszczalnia w Brzegu Dolnym. Obsługuje nie tylko zakład, ale również przyjmuje ścieki komunalne z całej gminy.
Technologie oczyszczania uzupełniono o reaktor, dzięki któremu udało się ograniczyć ilość części organicznych, a przez to poprawić jakość ścieków. Zbiorniki zostały przykryte hermetycznymi kopułami, uniemożliwiającymi wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów, a odpowiednio dobrany węgiel aktywny oczyszcza powietrze. Jest to proces bardzo złożony, który konsultowany był z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej i Szczecińskiej. Czystość powietrza jest stale monitorowana dzięki specjalistycznym urządzeniom pomiarowym.
PCC Rokita zakupiła też aeratory, dzięki którym możliwe jest utrzymanie w zbiornikach odpowiednich warunków tlenowych. Ścieki trzeba natleniać, bo inaczej, przetrzymywane w zbiornikach fermentują. Aby temu zapobiec, należy również zapewnić właściwy odczyn pH.
Wzdłuż reaktorów technologicznych, na długości ok. 300 m, zamontowane zostały również kurtyny antyodorowe. Stanowią one dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi nieprzyjemnymi zapachami.

Elektroliza membranowa

Ponad 250 mln zł PCC Rokita zainwestowała w konwersję instalacji elektrolizy na technologię membranową. W 2015 roku został zrealizowany drugi etap elektrolizy membranowej wykorzystywanej do produkcji chloru i ługu sodowego. Inwestycja ta była kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. projektu konwersji instalacji elektrolizy na technologię membranową, czyli zmiany technologii produkcji chloru z technologii bezprzeponowej (rtęciowej) na technologię membranową. Technologia ta pozwala wytwarzać chlor, ług sodowy i wodór najnowocześniejszą i najbardziej ekonomiczną i bardzo ekologiczną metodą, jaka jest obecnie stosowana na świecie. Obok kryteriów środowiskowych, najistotniejszą konsekwencją inwestycji jest istotne zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji. Obecnie wytwórnia chloru spełnia wszelkie wymagania europejskich dokumentów referencyjnych BREF dotyczących Najlepszych Dostępnych …

Instalacja do odwadniania odpadów

Jednym z ubocznych efektów produkcji tlenku propylenu jest powstawanie odpadu w postaci zawiesiny wapiennej wytwarzanej w ilości ponad 200 m3/h. Do tej pory odpad ten w formie uwodnionej trafiał na składowisko, gdzie sedymentując, zajmował znaczny obszar i objętość. Ewentualne wykorzystanie odpadu możliwe było dopiero po długim okresie czasu, podczas którego odpad zagęszczał się do odpowiedniego uwodnienia. Taki sposób postępowania powodował ciągłe zwiększanie ilości składowanych odpadów.
Na przełomie 2014/2015 roku została uruchomiana instalacja do odwadniana tych odpadów, która zasadniczo zmienia sposób postępowania z nimi. Instalacja składa się z betonowego dekantera, w którym następuje wstępne zagęszczenie osadu oraz hali pras, w której zainstalowano dwie prasy komorowe do końcowego odwadniania. Wydajność instalacji pozwala na bieżące przerabianie uwodnionych odpadów wapiennych powstających na instalacji tlenku propylenu oraz dodatkowo wykorzystywanie już nagromadzonych odpadów.

Udział w programie Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)

PCC Rokita jest aktywnym uczestnikiem programu Odpowiedzialność i Troska. W codziennym życiu Spółki, spełniamy jego wymagania. realizuje szereg przedsięwzięć w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo stanowiskowe
  • Ochrona zdrowia i profilaktyka
  • Bezpieczeństwo procesowe
  • Ochrona środowiska
  • Zarządzanie Produktem
  • Dystrybucja
  • Przygotowanie do sytuacji awaryjnych

Udział w akcji „Nakrętki dla Hospicjum”

Zbiórka nakrętek na terenie PCC Rokita została zapoczątkowana w 2016 r., dzięki pomysłowi pracownika spółki. PCC Rokita nawiązało współpracę z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i od tej pory w kilku punktach na terenie zakładu rozstawiono specjalne pojemniki, do których można przekazywać nakrętki.