Informacje wstępne

PCC Rokita SA, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-1.4721.11.2017.KL z dnia 29 stycznia 2018 r. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazowego na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Obszar działania PCC Rokita SA jako OSD określony został w udzielonej koncesji na dystrybucję paliw gazowych z dnia 28 września 2017 r. nr DPG/170/9256/W/OWR/2017/DB tj. dystrybucję paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, siecią o średnim ciśnieniu.