POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Dotacja na racjonalną gospodarkę zasobami

W dniu 30 czerwca 2014 r. Firma PCC Rokita SA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu:

 

Wykorzystanie kondensatów parowych oraz ługu wypadowego
w Wytwórni Tlenku Propylenu w PCC Rokita S.A

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-003/14-00.

Przedmiotem dofinansowanego Przedsięwzięcia jest budowa instalacji wykorzystania kondensatów parowych z Wytwórni Sody Kaustycznej i Wytwórni Polieterów oraz ługu wypadowego z Wytwórni Sody Kaustycznej do procesu zmydlania chlorochydryny w Wytwórni Tlenku Propylenu w PCC Rokita SA.

Planowany koszt całkowity Projektu:               3 690 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 3 000 000,00 zł

Maksymalna wysokość dofinansowania:              900 000,00 zł

Termin realizacji Projektu: 13.02.2014 r. – 31.10.2015 r.