Inwestycje

W trakcie realizacji

Rozpoczęcie budowy nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych

Harmonogram 2021 - 2022 Korzyści Opracowanie nowej gamy produktów Zwiększenie zdolności produkcyjnych Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów Rozwój nowych rozwiązań technologicznych Technologie wspierające ochronę środowiska i…

Więcej
Zrealizowana

Stworzenie linii pilotażowej w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych, trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

Harmonogram 2017 - 2021 Korzyści Produkcja nowej gamy specjalistycznych produktów Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów Rozwój nowych rozwiązań technologicznych Zastosowanie technologii uwzględniających proekologiczne metody wytwarzania produktów

Więcej
Zrealizowana

Zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz gamy oferowanych rokopoli wraz z rozbudową bazy magazynowej produktów oraz budowa nowej instalacji IV ciągu polioli. Budowa nowej instalacji polioli wraz z bazą magazynową

Harmonogram 2007 - 2012 – oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych z 60 000 t/rok do 90 000 t/rok Wzrost zdolności magazynowej produktów

Więcej
Zrealizowana

Budowa stacji absorpcji HCl, instalacja oczyszczania Izopropylofenolu wraz z budową bazy magazynowej oraz instalacji Destylacji Roplastów

Harmonogram 2010 - 2012 Korzyści Zwiększenie wydajności instalacji Ochrona środowiska Nowa gama produktów Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych

Więcej
Zrealizowana

Budowa podczyszczalni ścieków

Harmonogram 2009 - 2012 - budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole Korzyści redukcja trudno rozkładalnych związków organicznych, redukcja ChZT redukcja chlorofenoli, redukcja AOX, ograniczenie oddziaływania na…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowoczesnej fabryki etoksylatów w Płocku

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 30 000 ton/rok Bezpośrednia lokalizacja wytworni przy dostawcy tlenku etyleny

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej wytworni Syntezy HCl wraz z rozbudową bazy magazynowej

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20 000 ton/rok Wzrost zdolności magazynowania kwasu solnego Poprawa bilansu chlorowego

Więcej
Zrealizowana

Budowa instalacji elektrolizy membranowej – I etap oraz rozbudowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NaOCl

Harmonogram 2010 - oddano do użytku Korzyści Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna) Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku Rozszerzenie oferty produktowej Wzrost efektywności załadunku i…

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni polioli iPol

Harmonogram 2009 - oddano do użytku Korzyści Produkcja wysoko wyspecjalizowanych polioli Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/rok

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 40 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Budowa elektrociepłowni

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Redukcja emisji szkodliwych substancji Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej Dotacja ze środków unijnych 19,5 mln PLN

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3 600 do 7 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni wód pochłodniczych

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 0 92% na pompowni I i 42% na pompowni II stopnia Ograniczenie halasu o…

Więcej
Zrealizowana

Uniepalniacze – rozbudowa wytworni do 8 000 ton

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy do 125% Rozbudowa infrastruktury (stacji absorpcji, zbiorniki magazynowe) Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (skuteczniejszy odzysk…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej instalacji polioli

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej z 33 000 do 60 000 t/rok

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu i tlenku etylenu

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej TP o 500 ton i TE o 430 ton Możliwość bezpośredniego przesyłu TE pomiędzy kompleksami produkcyjnymi…

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 ton Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja i zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni uniepalniaczy

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy o 60% Rozbudowa infrastruktury (stacja absorpcji,  zbiorniki magazynowe)

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej etoksylatów

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej etoksylatów o 2200 m3 Zmniejszenie emisji ścieków o 5%

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni I i II stopnia wód pochłodniczych

Harmonogram 2004 - pompownia I stopnia oddana do użytku 2005 - pompownia II stopnia oddana do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I…

Więcej
Zrealizowana

Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na freonową

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji amoniaku) Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%

Więcej
W trakcie realizacji

Instalacja odsiarczanowania solanki

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem odpowiednich parametrów solanki na elektrolizie soli.

Więcej
W trakcie realizacji

Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB

Nakłady niezbędne do zapewnienia funkcjonowania wytwórni monochlorobenzenu.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja budynków wytwórni elektrolizy

Nakłady odtworzeniowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni elektrolizy.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezbędne dla spełnienia warunków pozwolenia wodno-prawnego.

Więcej
W trakcie analizy

Modernizacja stacji demineralizacji wody

Poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody zdemineralizowanej dla potrzeb elektrolizy membranowej (redukcja zawartości żelaza i glinu w wodzie).

Więcej
W trakcie realizacji

Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu (PCl3)

Zmiana technologii i rozbudowa instalacji PCl3 - kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych na trójchlorek fosforu.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja dróg i estakad

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
W trakcie analizy

Modernizacja elektrociepłowni PCC Rokita SA poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem (CCGT)

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA: dwutlenku węgla, pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Zmniejszenie zakupu energii elektrycznej z zewnątrz dla potrzeb zakładu PCC…

Więcej
W trakcie realizacji

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Większość sieci elektroenergetycznych na terenie PCC Rokita została wybudowana w latach 60-tych. Zakładana koncepcja modernizacji zakłada poniesienie niezbędnych nakładów modernizacyjnych i przygotowujących infrastrukturę pod możliwości…

Więcej
Zrealizowana

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od 2016 roku. Inwestycja dotyczy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin…

Więcej
W trakcie realizacji

V ciąg produkcyjny polioli

Budowa instalacji do produkcji polioli polieterowych (głównie polioli cukrowych) o zdolności produkcyjnej 10.000 ton/rok. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych polioli do 110 kt/rok…

Więcej
W trakcie realizacji

Rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu do 40 kt

Nakłady odtworzeniowe w postaci wymiany zmydlacza, kolumny destylacji wstępnej, stacji sprężarek obiegowych propylenu, rozbudowy bazy magazynowej mleka wapiennego i propylenu ponoszone dla zapewnienia stabilizacji ciągłości…

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja magazynu soli

Nakłady niezbędne dla zapewnienia zwiększenia pojemności magazynu, odtworzenia konstrukcji żelbetowych i ścian oraz zmiana pokrycia dachu budynku.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja stacji skraplania chloru

Inwestycja polegająca na modernizacji i zwiększeniu zdolności istniejącej stacji skraplania chloru.

Więcej
W trakcie realizacji

Turbokompresor chloru

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem ciągłości pracy wytwórni elektrolizy oraz dostosowania wydajności tego urządzenia do zwiększonej zdolności tej wytwórni.

Więcej
W trakcie realizacji

Pozostałe inwestycje modernizacyjne i zakupy inwestycyjne

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
Zrealizowana

Elektroliza membranowa

Głównym efektem realizacji projektu jest obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Realizacja projektu spowoduje zasadniczą dla Spółki zmianę technologii wytwarzania produktów elektrolizy soli…

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej