Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Efektywność energetyczna

Zakres informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ ODBIORCOM O ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKACH TECHNICZNYCH EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE URZĄDZEŃ
Lp. Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w kolumnie (b), lub ich modernizacja Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 1 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634) Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)
1. (a) (b) (c) (d) (e) (f)
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej – Biuletyn Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu: Strony internetowe producentów takich pojazdów oraz miejsca, w których prowadzona jest ich sprzedaż.
Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie – znajduje się m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Strony internetowe przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie oraz miejsca, w których prowadzona jest ich działalność.
Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie – znajduje się m.in. na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:
Strona internetowa EMAS – systemu zarządzania i audytu: Wojewódzkie dzienniki urzędowe (np.: https://duwo.opole.uw.gov.pl), w których publikowane były uchwały rady właściwej gminy (miasta) w zakresie gminnych programów niskoemisyjnych na podstawie nie obowiązującego już art. 11b ust. 2 ww. ustawy.
Aktualna forma udzielania wsparcia w tym zakresie przez gminy – opiera się na regulaminach przedsięwzięć niskoemisyjnych określanych w drodze uchwały – z mocy art. 11d. ust. 8 ww. ustawy; które to regulaminy także są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/ http://nfosigw.gov.pl https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ https://emas.gdos.gov.pl  
https://pfiso14000.org.pl/baza-wiedzy/emas
Lp. Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń
Urządzenia AGD i RTV Oświetlenie Urządzenia biurowe
1. Akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, których wykaz – wraz z podaniem miejsca publikacji – zawiera obwieszczenie Ministra właściwego ds. energii, wydane na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią. Aktualne obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych – zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2019/pozycja/722).
Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych: Dz.U.UE.L.2013.63.7 z dnia 2013.03.06 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2013:063:TOC).