Informacje dla kontraktorów

10 ZASAD BHP

1. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo – w każdym czasie, w każdym miejscu, przy każdej czynności.

Nie wykonuję zadania bez wcześniejszego przeszkolenia. W przypadkach wątpliwych, jeżeli nie jestem czegoś pewien nie improwizuję, przerywam pracę i radzę się przełożonego.

2. Używam odpowiednich do wykonywanego zadania środków ochrony indywidualnej.

Wiem, kiedy i jaką stosować odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, jak z nich korzystać i jak je konserwować.

3. Jestem przygotowany na nagłe zdarzenia.

Wiem co robić w sytuacji awarii lub pożaru, znam instrukcje bezpiecznego postępowania w takich sytuacjach i regularnie przypominam sobie ich treść.

4. Wszelkie wypadki zdarzenia potencjalnie wypadkowe i awarie zgłaszam przełożonemu

 

Natychmiast zgłaszam przełożonemu wszystkie wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i wszelkie nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do wypadku lub awarii.

5. Stosuję osłony i zabezpieczenia maszyn.

Podczas pracy na maszynach nie wyłączam i nie demontuję osłon i urządzeń zabezpieczających. Wszystkie prace remontowe i konserwacyjne przeprowadzam na wyłączonych i odpowiednio zabezpieczonych maszynach.

6. Chronię się przed upadkiem z wysokości.

Podczas pracy na wysokości stosuję odpowiednie środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. W przypadku braku zabezpieczeń nie wykonuję pracy na wysokości i zgłaszam ten fakt przełożonemu.

7. Poznaję ryzyko zawodowe i stosuję się do instrukcji.

Jestem świadomy ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami, stosuję się do informacji zawartych w instrukcjach i dokumentacji techniczno-ruchowej.

8. Pracuję bezpiecznie w przestrzeniach zamkniętych.

Pracę w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych wykonuję tylko po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu pisemnego zezwolenia.

9. Zabezpieczam się przed niebezpiecznymi źródłami energii.

Przed rozpoczęciem prac na nieczynnych maszynach, urządzeniach stosuję odpowiednie zabezpieczenia źródła energii przed możliwością ich załączenia. Dotyczy to m.in. obowiązkowego użycia blokad bezpieczeństwa lockout/tagout (procedur odłączania napięcia i wywieszania tablic ostrzegawczych) podczas przeprowadzania prac elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych, chemicznych lub cieplnych.

10. Utrzymuję swoje stanowisko pracy w czystości i porządku.

W zakładzie i na stanowisku pracy dbam o czystość i porządek. Nie zastawiam dróg komunikacyjnych, materiały składuję w sposób bezpieczny i stabilny, segreguję odpady i jeżeli to możliwe wrzucam do specjalnie przeznaczonych pojemników.

 

Wprowadzenie Programu Bezpieczna Kartka, mającego na celu budowanie właściwych postaw i zachowań wśród pracowników

Monitorowanie stanu BHP jest ciągłym procesem obserwacji, zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych danych oraz informacji na temat bezpieczeństwa pracy w organizacji. Program Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa definiuje wymagania dotyczące procesu monitorowania zarządzania systemu BHP.

Wdrożenie Programu Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa

Monitorowanie stanu BHP jest ciągłym procesem obserwacji, zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych danych oraz informacji na temat bezpieczeństwa pracy w organizacji. Program Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa definiuje wymagania dotyczące procesu monitorowania zarządzania systemu BHP.

Uczestniczenie i wspieranie inicjatyw, mających na celu promowanie właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Ratownicy z Zakładowej Służby Ratowniczej regularnie odwiedzają lokalne szkoły, aby dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z prawidłowym podstępowaniem z osobą poszkodowaną, nieprzytomną, ale też poznać schematy postępowania z osobą bez oznak życia.