Wróć do poprzedniej strony

Bezpieczeństwo Procesowe i Pożarowe

Informacje na temat środków bezpieczeństwa

i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii

PCC Rokita SA, ze względu na ilości znajdujących się na jej terenie niebezpiecznych materiałów chemicznych, została zaliczona do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
PCC Rokita SA, przekazała zgłoszenie zakładu Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków PCC Rokita SA wdrożyła system bezpieczeństwa.

Zapobieganie awariom oraz zwalczanie skutków awarii przemysłowych mogących wystąpić w PCC Rokita realizowane jest za pomocą wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej oraz mających za zadanie zminimalizować skutki potencjalnej awarii składają się:
§ precyzyjnie przypisane obowiązki w zakresie postępowania pracowników na wypadek awarii na wszystkich szczeblach organizacji
§ system szkoleń i zwiększania świadomości pracowników
§ kontrola operacyjna i monitorowanie pracy instalacji
§ system zarządzania zmianami
§ środki techniczne służące kontroli prowadzonych procesów i zapobieganiu awariom

W PCC Rokita SA stosowane i wytwarzane są niebezpieczne substancje chemiczne, w tym m.in.: chlor, tlen, propylen, tlenki etylenu i propylenu czy wodór. Substancje te mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia (właściwości toksyczne, rakotwórcze, szkodliwe, żrące), zagrożenia pożarowe (właściwości wybuchowe, palne czy utleniające) oraz zagrożenia dla środowiska. Na terenie zakładu PCC Rokita SA stosowane i wytwarzane są również inne niebezpieczne substancje chemiczne, stanowiące mniejsze zagrożenie.

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej może dojść do powstania awarii przemysłowej. Awarie mogą mieć charakter emisji, wybuchu lub pożaru.

Emisja:
W momencie rozszczelnienia instalacji technologicznej i wydostania się substancji chemicznej do otoczenia, może dojść do rozprzestrzeniania się chmury gazowej stwarzającej zagrożenie toksykologiczne dla ludzi i środowiska. Chmura gazów przemieszczać się będzie zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji. Negatywne skutki emisji toksycznych gazów mogą być odczuwalne w bardzo dużych odległościach od zakładu, sięgających nawet kilku kilometrów.

Pożar:
W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.

Wybuch:
W razie uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych, może powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości. W sytuacji gdy chmura taka napotka na efektywne źródło zapłonu, nastąpić może eksplozja. W wyniku wybuchu powstaje fala nadciśnienia, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Siła oddziaływania fali nadciśnienia maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu. Skutki wybuchów odczuwalne są głównie w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, jednak mogą być słyszalne i powodować pewne straty również w większych odległościach od zakładu.

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą być odczuwalne poza terenem zakładu, uruchomione zostaną procedury zarządzania kryzysowego. Sposób alarmowania ludności oraz zalecenia dotyczące postępowania przedstawione zostały w Instrukcji o postępowaniu dla ludności na wypadek zagrożenia chemicznego.
Na potrzeby sprawnego przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej opracowano wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opisuje działania jakie podjęte zostaną przez służby zakładu, w tym przez Zakładową Służbę Ratowniczą, na terenie zakładu. Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opisuje działania jakie podjęte zostaną przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w tym przez Państwową Straż Pożarną. Plan dostępny jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu pod adresem internetowym www.kwpsp.wroc.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w PCC Rokita SA, uzyskać można w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA.

Pobierz Informacje na temat środków bezpieczeństwa - PCC Rokita SA (291.8 kb)