Struktura Paliw

PCC Rokita SA przedstawia informacje:

Energia elektryczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego PCC Rokita SA przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

PCC Rokita SA jako Sprzedawca, sprzedaje energię elektryczną zakupywaną w 2022 r. na podstawie umów zawartych z Towarową Giełdą Energii za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Energia elektryczna zakupywana jest na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży dla Odbiorców końcowych.

Struktura paliw KOBIZE.: PDF

Struktura paliw Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.: PDF

Ciepło

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych PCC Rokita SA przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2022 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez PCC Rokitę SA w 2022 roku.

 L.p. Źródła energii
Udział procentowy
1. Węgiel kamienny (miał IIA) 92,96%
2. Olej opałowy lekki 0,13%
3. Gaz ziemny 0,19%
4. Wodór 6,73%

 

 

Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła, sprzedanego przez PCC Rokita SA w 2022 roku.

 L.p. Emisja zanieczyszczeń
Wskaźniki emisji
1. CO kg/GJ 0,0645
2. SO2 kg/GJ 0,0608
3. NOx kg/GJ 0,1188
4. pył kg/GJ 0,0024
5. NH3 kg/GJ 0,0008
5. CO2 Mg/GJ 0,1141

 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych własnych PCC Rokita SA oraz danych uzyskanych od kontrahentów.